Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti: oddiel Často kladené otázky nepredstavuje právne odporúčanie alebo stanovisko spoločnosti Worldline. Pre získanie akéhokoľvek právneho odporúčania by ste mali kontaktovať svojho právneho poradcu. Všetky záväzné zmluvné alebo zákonné podmienky sú zahrnuté vo Vyhlásení o ochrane údajov a Podmienkach spracúvania údajov, ktoré by ste si mali prečítať a mali by ste sa s nimi oboznámiť. Jediným účelom tohto oddielu Často kladených otázok je poskytnúť čitateľovi určité doplňujúce informácie a súvislosti týkajúce sa zásad spoločnosti Worldline na dodržiavanie nariadenia GDPR a žiadnym spôsobom nenahrádza ani nedopĺňa Vyhlásenie o ochrane údajov a Podmienky spracúvania údajov.

Otázky a odpovede spoločnosti Worldline týkajúce sa nariadenia GDPR 

Prečo spoločnosť Worldline aktualizuje svoje Podmienky?

Dňa 25. mája 2018 nadobúda účinnosť Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (nariadenie GDPR). Spoločnosť Worldline aktualizuje svoje Podmienky, aby splnila nové regulačné povinnosti a pomohla ich splniť aj svojim Obchodníkom. 

Čo je nariadenie GDPR?

Nariadenie GDPR je nové nariadenie EÚ, ktoré sa vzťahuje na všetky podniky, osoby a organizácie, ktoré spracúvajú osobné údaje. Zavádza nové povinnosti pre spoločnosti, ktoré spracúvajú osobné údaje a väčšie práva pre osoby, ktorých sa tieto údaje týkajú. Odvetvie elektronických platieb tiež spracúva osobné údaje a to je dôvod, prečo spoločnosť Worldline aktualizovala svoje podmienky.

Pre bližšie informácie o nariadení GDPR navštívte webové sídlo EÚ.

Čo sú osobné údaje?

Akékoľvek informácie, ktoré sa (ne)priamo týkajú jednotlivca. Meno, dátum narodenia, pohlavie, číslo karty, čiastka transakcie alebo IP adresa – to všetko sú príklady osobných údajov.

Existuje rozdiel medzi prevádzkovateľom údajov a sprostredkovateľom údajov?

Je dôležité, aby ste ako obchodník chápali rozdiel medzi prevádzkovateľom údajov a sprostredkovateľom údajov. Umožní vám to lepšie pochopiť vaše zodpovednosti ako obchodníka a zodpovednosti spoločnosti Worldline.   

Prevádzkovateľ údajov rozhoduje o tom, ktoré osobné údaje sa uchovávajú a prečo sa budú spracúvať. Nesie konečnú zodpovednosť za spracúvanie osobných údajov.

Sprostredkovateľ údajov môže byť najatý prevádzkovateľom údajov, aby vykonal časť tohto spracúvania v jeho mene. Sprostredkovateľ údajov má tiež určité povinnosti podľa nariadenia GDPR, avšak predovšetkým môže spracúvať údaje iba v zmysle pokynov prevádzkovateľa údajov.

Je spoločnosť Worldline sprostredkovateľom údajov alebo prevádzkovateľom údajov

V závislosti na situácii môže byť spoločnosť Worldline buď prevádzkovateľom údajov, alebo sprostredkovateľom údajov.

Napríklad pri spracúvaní platobných transakcií spoločnosť Worldline koná ako prevádzkovateľ údajov.  

Keď prijímate platbu na váš platobný terminál spoločnosti Worldline, ste prevádzkovateľom údajov a spoločnosť Worldline je sprostredkovateľom údajov, ktorý tieto informácie poskytuje vo vašom mene spoločnosti, ktorú si vyberiete na účely spracúvania platobných transakcií, tzv. „komerčnému nadobúdateľovi“ (môže to byť tiež Worldline).

Čoho sa týka Vyhlásenie o ochrane osobných údajov?

Spoločnosť Worldline spracúva osobné údaje o vás, vašich pracovníkoch a držiteľoch kariet, aby bola schopná dodať svoje služby a dodržiavať právne predpisy. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov obsahuje informácie o tom, aké činnosti spoločnosť Worldline ako prevádzkovateľ údajov s týmito osobnými údajmi vykonáva. 

Aké sú podmienky spracovania údajov?

Ak akceptujete elektronické platby, môžete používať platobný terminál spoločnosti Worldline alebo SIPS. V takom prípade spoločnosť Worldline poskytne osobné údaje (napr. číslo karty, čiastka atď.) „komerčnému nadobúdateľovi“. Podmienky spracúvania údajov zahŕňajú povinnosti, ktoré má voči vám spoločnosť Worldline ako sprostredkovateľ údajov v rámci výkonu týchto činností. 

Čo odo mňa ako obchodníka spoločnosť Worldline očakáva? 

 

  • Máte si prečítať naše aktualizované Podmienky spracúvania údajov. Tieto podmienky umožňujú spoločnosti Worldline spracúvať osobné údaje vo vašom mene;
  • Máte si prečítať naše Zásady ochrany súkromia. Získate tak bližšie informácie o spôsobe, akým spoločnosť Worldline spracúva osobné údaje na svoje vlastné účely;
  • Ak máte vyhlásenie o ochrane údajov, musíte v ňom medzi tretími stranami, ktorým poskytujete osobné údaje, spomenúť aj spoločnosť Worldline.
  • Na základe žiadosti musíte informovať svojich zákazníkov o tom, že spoločnosť Worldline je zodpovedná za spracúvanie vašich platobných transakcií.

Čo ešte spoločnosť Worldline robí preto, aby dodržiavala nariadenie GDPR?

Spracúvanie osobných údajov je pre obchodnú činnosť spoločnosti Worldline nevyhnutné. Naše úsilie zamerané na dodržiavanie nariadenia GDPR sa začalo viac ako pred rokom a jeho cieľom je zabezpečiť, aby sa so všetkými osobnými údajmi naďalej zaobchádzalo bezpečne a aby boli splnené všetky nové normy nariadenia GDPR.

Pri výkone našej obchodnej činnosti sa môžeme spoľahnúť na globálnu sieť expertov pozostávajúcu z viac ako 80 odborníkov na ochranu údajov, ktorí za posledný rok analyzovali všetky produkty a procesy, aby zabezpečili plnenie pokračujúceho záväzku spoločnosti Worldline chrániť vaše údaje.

Najnovšie zásady, postupy a školenia poskytujú všetkým našim zamestnancom znalosti a prostriedky na to, aby dokázali čeliť novým výzvam nariadenia GDPR.